Menu


Termeni și condiții - Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. INTRODUCERE
 
Stimate Client,
 

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (în cele ce urmează Regulamentul sau GDPR), completate cu legislația română în vigoare, ne asumăm conținutul acestui Regulament și ne obligăm să administrăm în condiții de siguranță datele cu caracter personal ce sunt furnizate de dumneavoastră. 

Cabinetul de avocat Luchin Alexandra, cu sediul profesional în Timișoara, bd. Revoluției 1989, nr. 1, etaj 2, ap. 11, jud. Timiș, adresă de e-mail: avocat.luchin@gmail.com, în calitate de operator de date, denumit în continuare cabinetul, vă comunică această politică de confidențialitate pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor noastre cu privire la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (denumite în continuare prelucrarea).
 

Prin intermediul website-ului, vă prezentăm profilul activității noastre, categoriile de servicii oferite, publicăm articole de specialitate juridică pe teme de actualitate, oferind totodată clienților mijloace de a lua legătura cu cabinetul. 

 
2. DEFINIȚII
 1. Date cu caracter personal = orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 2. Date cu caracter sensibil = date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
 3. Persoana vizată = o persoană fizică identificată sau identificabilă.
 4. Operator = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
 5. Împuternicit = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
 6. Destinatar = înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.
 
3. LEGALITATEA PRELUCRĂRII
Prelucarea datelor cu caracter personal de către cabinet se face cu respectarea următoarelor principii :
 1. Principiul prelucrarii datelor in mod legal, echitabil, transparent
 2. Principiul prelucrarii datelor cu caracter personal in scopuri determinate;
 3. Principiul colectarii de date adecvate, pertinente si neexcesive scopului prelucrarii;
 4. Principiul informarii persoanei fizice vizate;
 5. Principiul limitatii stocarii datelor;
 6. Principiul protectiei si securitatii datelor cu caracter personal.
 
 
4. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Pentru scopurile Prelucrării menționate la punctul 5, prelucrăm datele cu caracter personal ale dumneavoastră, denumite în continuare „Date cu caracter personal”. 
 
Datele cu caracter personal vor cuprinde, după caz, atât informațiile personale ale dumneavoastră, cât şi Categoriile speciale de date cu caracter personal, astfel cum vor fi definite în cele ce urmează. 
 
„Informațiile personale” se referă la: nume şi prenume, data şi locul nașterii, denumirea postului şi a societății/entității din care faceți parte, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail și alte date similare despre dumneavoastră, solicitări și proiecte, informații colectate din surse publice și baze de date, informații privind litigii relevante și importante sau alte acțiuni în instanță demarate împotriva dumneavoastră sau de către dumneavoastră, împotriva unui terț afiliat dumneavoastră, adresa de IP, alte date cu caracter personal privind preferințele dumneavoastră care s-ar putea dovedi relevante în orice scopuri privind prestarea serviciilor noastre. 
 
În plus, în desfășurarea activităților noastre, este posibil să prelucrăm următoarele Categorii speciale de date cu caracter personal despre dumneavoastră, cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, date privind condamnări penale şi infracțiuni, cetățenie/naționalitate, poza din actul de identitate, reședința, starea civilă, pseudonim, semnătura, vârsta, religia, date de identificare ale membrilor de familie (inclusiv minori), numărul plăcuței de înmatriculare a autoturismului, numărul permisului de conducere, numele dinainte de căsătorie, numele după căsătorie, seria și numărul certificatului de căsătorie, divorț, deces, etc., istoricul stării civile: căsătorii anterioare, divorțuri, informații despre alți membrii de familie, numărul contului bancar, contracte comerciale, licențe, diplome, certificări, activități profesionale, informații despre stagiul militar, informații despre străini: detalii despre viză, permis de muncă, condiții speciale, etc., caracteristici fizice, consum de tutun, alcool, detalii privind călătoriile: permise de muncă, bilete de avion, etc., funcții publice deținute, calitatea de membru în diferite organizații, informații privind studiile persoanei vizate, calificări profesionale, publicați, informații despre angajatorul curent: angajator, funcția, data angajării, măsuri disciplinare, informații despre contractul de muncă, informații financiare: salarii, beneficii, bonusuri, pensii, taxe, etc., bunuri deținute, fotografii. Categoriile de date mai sus indicate sunt enunțate cu titlu exemplificativ, nu limitativ, iar în situația încheierii contractului de asistență juridică vor fi indicate toate categoriile de date care urmează a fi solicitate, modul în care vor fi procesate, scopul acestora și alte informații pe care persoana vizată dorește să le afle.
 
Colectăm Datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, în anumite împrejurări, inclusiv:
 1. În situația în care solicitați consultanță juridică, asistență juridică sau reprezentare din partea noastră;
 2. În situația în care sunt necesare date personale în vederea prezentării instanței de judecată;
 3. În situația în care navigați, solicitați informații sau interacționați pe website-ul nostru;
 4. În situația în care prestați sau vă oferiți să prestați servicii pentru noi;
 5. În situația în care ne comunicați voluntar, din orice motiv, Datele dumneavoastră cu caracter personal.
 
În anumite împrejurări, colectăm Date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră de la o sursă terță. Spre exemplu, putem colecta Date cu caracter personal de la angajatorul dumneavoastră, alte societăți sau persoane fizice/juridice cu care aveți legături, agenții guvernamentale, birouri de credit, furnizori de informații sau servicii sau din arhive publice.
 
 
5. SCOPURILE PRELUCRĂRII

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă în următoarele scopuri:

 1. Comunicarea cu dumneavoastră pentru a vă informa în permanență în legătură cu evoluția serviciului solicitat, analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, oferirea de consultanță juridică sau alte servicii juridice pe care le-ați solicitat, inclusiv reprezentare juridică în instanțele de judecată sau alte autorități competente;
 2. Gestionarea şi administrarea relației de afaceri dintre dumneavoastră şi Cabinet;
 3. Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de păstrare a evidențelor), obligații de verificare a conformității sau de înregistrare care ar putea include verificări automate ale Datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 4. În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor noastre legale;
 5. În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus;
6. TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Orice operațiune care echivalează cu o Prelucrare a Datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia sau a mai multora dintre temeiurile juridice de mai jos:
 1. Prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră ca temei juridic pentru colectarea, stocarea și utilizarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabilă;
 2. Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte, sau Prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră;
 3. Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 4. Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 5. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Cabinetului sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese. Utilizăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru interesele noastre legitime, respectiv pentru exercitarea obligațiilor şi drepturilor noastre derivând dintr-un contract încheiat cu societatea/ entitatea din care faceți parte, pentru a ne îmbunătăți performanța și modul de lucru și în scopuri administrative și de detectare a fraudei.
 6. Prelucrarea este necesară într-un dosar aflat pe rolul instanțelor de judecată;
În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru Prelucrarea unor Categorii speciale de date cu caracter personal, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit. 

În momentul trimiterii unei întrebări sau solicitării telefonice sau online a unei programări la consultație pe site va trebui să oferiți e-mailul, numele și prenumele, descrierea unor situații care au în vedere date și informații personale, informații de contact, precum și date și informații în vederea facturării serviciilor și alte informații prin care vă pot identifica.

7. TRANSFERURI DE DATE, DESTINATARI ȘI TEMEIUL LEGAL AL ACESTOR TRANSFERURI

În desfășurarea activității noastre, vă putem transmite Datele cu caracter personal către:

 1. Instanțe de judecată, autorități publice, instituții publice sau alte persoane dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau în scopul unui proces de soluționare alternativă;
 2. Avocați pledanți, alți specialiști din domeniul juridic, inclusiv mediatori, notari publici, executori judecătorești, consultanți sau experți implicați în cauza dumneavoastră, în cazul în care transmiterea datelor este impusă prin obiectul lucrărilor aferent cauzei dumneavoastră;
 3. Firme de avocatură străine în scopul obținerii de consultanță juridică străină, atunci când o astfel de consultanță este impusă de soluționarea mandatului încredințat de dumneavoastră sau de societatea din care faceți parte;
 4. Societăți care prestează servicii pentru controale împotriva spălării banilor, reducerea riscului de credit și în alte scopuri de prevenire a fraudelor și infracțiunilor și societăți care prestează servicii similare, inclusiv instituții financiare, birouri de credit și autorități de reglementare cu care sunt partajate datele respective;

De asemenea, vă vom transmite Datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea sau când ni se impune prin legea aplicabilă sau prin cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel.

Putem transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal în afara țării. Unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi localizați în țări în legătură cu care Comisia Europeană nu a emis o hotărâre privind asigurarea nivelului adecvat de protecție a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locațiile care nu se află în Europa.

Unii destinatari aflați în afara Spațiului Economic European („SEE”) sunt certificați conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar alţii sunt situați în țări pentru care Comisia Europeană a emis hotărâri de conformitate [Andorra, Argentina, Canada (pentru organizațiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informațiilor personale și a documentelor electronice), Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey și Noua Zeelandă]. În fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației europene privind protecția datelor (Art. 45 GDPR).

Putem încheia contracte de transfer al datelor în baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE și/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizând alte mijloace adecvate, asigurând-ne astfel că toți ceilalți destinatari aflați în afara SEE vor oferi un nivel adecvat de protecție a datelor pentru Datele cu caracter personal, și că există măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru protejarea Datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificării accidentale, divulgării sau accesării neautorizate și împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de Prelucrare.

8. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Cabinetul a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității Datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea și accesarea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de Date cu caracter personal sau în format tipărit. 

Ne rezervăm dreptul de a modifica, fără notificarea utilizatorilor website-ului, această Politică de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal în orice moment, inclusiv, dar fără a ne limita la modificări în sensul adaptării acesteia la modificările survenite în ceea ce privește serviciile oferite sau normele legale aplicabile. Orice modificare a prezentei declarații va produce efecte începând cu momentul publicării.

9. PERIOADE DE RETENȚIE

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezenta vor fi păstrate doar cât este necesar, pe durata relației dumneavoastră stabilită cu Cabinetul, precum și ulterior pentru perioadele de retenție impuse de legislația aplicabilă. În cazul în care se inițiază o acțiune legală, Datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei acțiuni, inclusiv eventualele perioade de apel sau recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile.

În principiu, vă vom păstra Datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, la expirarea acestor perioade sau la exercitarea unui dintre drepturile dumneavoastră, în conformitate cu legea, vom elimina/șterge Datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

 
10. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE

Dacă v-ați declarat consimțământul cu privire la activitățile de Prelucrare, puteți retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte viitoare. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea Prelucrării anterior retragerii consimțământului. Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Cabinetul nu va mai permite Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu Datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care Prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor Cabinetului, iar Prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, Cabinetul va proceda la Prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, aveți următoarele drepturi:

1. Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile Prelucrării, categoriile de Date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost transmise sau le vor fi transmise Datele dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul de a obține o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.

2. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopul Prelucrării, aveți dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem Datele cu caracter personal.

4. Dreptul la restricţionare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.

5. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.

6. Dreptul la opoziție: Aveți dreptul la opoziție, pe motive legate de situația dumneavoastră, în orice moment, față de Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm Datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la opoziție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Puteți să vă exerciți drepturile menționate anterior și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de operator de date, o solicitare scrisă la Cabinetul de avocat Luchin Alexandra, cu sediul profesional în Timișoara, bd. Revoluției 1989, nr. 1, etaj 2, ap. 11, jud. Timiș sau prin e-mail la avocat.luchin@gmail.comDe asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Ultima modificare a politicii de confidențialitate a fost realizată la data de 18.01.2021. 

error: Content is protected !!